Consumer Action Publications

Consumer Action creates unbiased, reader-friendly educational guides on a wide range of personal finance topics and other subjects of interest to consumers. All publications are available in English, and many are available in Spanish, Chinese, Vietnamese and Korean as well.

In addition to being available, at no charge, to individual consumers, our publications are distributed through a national network of more than 6,000 community-based organizations. Government agencies, nonprofits and other groups who wish to distribute our materials for educational purposes can use the downloadable PDF file on the publication webpage to instantly produce a professional-looking brochure using an office printer.

2021

January

11
Telemedicine: What to know about virtual doctor visits (Korean) Cover

Telemedicine: What to know about virtual doctor visits (Korean) COVID-19에 대한 대응.

이번 팬데믹으로 인하여 응급하지 않은 진료들은 코로나 확산을 방지하기 위하여 온라인 진료로 바뀌었다. 대부분의 사람들이 스마트폰, 태블릿, 혹은 컴퓨터를 통한 온라인 원격진료를 선호하기 때문에 이러한 진료 방법들이 언제, 그리고 어떻게 온라인 원격진료를 받을 수 있는지, 개인 혹은 정부 지원 보험에 적용하는지, 그리고 어떤 개인정보 관련 문제가 생길지 알아봐야 한다.

The pandemic has driven non-urgent doctor visits online to help suppress the spread of COVID-19. As more people receive medical care remotely, via a smartphone, tablet or computer, it's important to understand when and how virtual visits might be an option, whether they're covered under private and government-sponsored health plans, and what privacy issues they raise.

2020

December

22
Telemedicine: What to know about virtual doctor visits (Vietnamese) Cover

Telemedicine: What to know about virtual doctor visits (Vietnamese) Đối Phó với COVID-19.

Đại dịch đã đưa đến các ca khám bệnh không nghiêm trọng với bác sĩ qua mạng điện toán để giúp giảm thiểu sự lây lan của COVID-19. Khi càng nhiều người nhận được sự chăm sóc sức khỏe từ xa bằng điện thoại thông minh, máy tính bảng, điều quan trọng là quý vị cần hiểu khi nào và cách nào gặp bác sĩ trực tuyến là một lựa chọn, quý vị có được bảo hiểm sức khỏe tư nhân và của chính phủ trả hay không, và các vấn đề quyền riêng tư bảo hiểm đề cập đến.

The pandemic has driven non-urgent doctor visits online to help suppress the spread of COVID-19. As more people receive medical care remotely, via a smartphone, tablet or computer, it's important to understand when and how virtual visits might be an option, whether they're covered under private and government-sponsored health plans, and what privacy issues they raise.

21
Telemedicine: What to know about virtual doctor visits (Chinese) Cover

Telemedicine: What to know about virtual doctor visits (Chinese) 應對 COVID-19(新冠肺炎).

冠狀病毒疫情促成了非緊急求醫之網上診療,這樣還可以幫助抑制COVID-19新冠肺炎的傳播。隨著越來越多的人藉由智能手機、平板電腦或電腦等而獲得遠程醫療服務,大家應該而且有必要了解何時以及如何進行網上診療,是否會由私人或政府資助的健保計劃涵蓋醫療費用,以及他們所提出的個人隱私權問題等。

The pandemic has driven non-urgent doctor visits online to help suppress the spread of COVID-19. As more people receive medical care remotely, via a smartphone, tablet or computer, it's important to understand when and how virtual visits might be an option, whether they're covered under private and government-sponsored health plans, and what privacy issues they raise.

11
Telemedicine: What to know about virtual doctor visits (Spanish) Cover

Telemedicine: What to know about virtual doctor visits (Spanish) Cómo hacerle frente al COVID-19.

Para ayudar a suprimir la propagación del coronavirus, las visitas médicas no urgentes se están llevando acabo con más frecuencia en línea durante la pandemia. A medida que un número mayor de personas recibe atención médica de forma remota por medio de sus teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, es importante comprender cuándo y cómo las visitas virtuales son una opción, si las cubren o no los planes de salud privados o del gobierno, y las consideraciones sobre privacidad que implican.

The pandemic has driven non-urgent doctor visits online to help suppress the spread of COVID-19. As more people receive medical care remotely, via a smartphone, tablet or computer, it’s important to understand when and how virtual visits might be an option, whether they’re covered under private and government-sponsored health plans, and what privacy issues they raise.

September

21
Telemedicine: What to know about virtual doctor visits Cover

Telemedicine: What to know about virtual doctor visits Coping with COVID-19. The pandemic has driven non-urgent doctor visits online to help suppress the spread of COVID-19. As more people receive medical care remotely, via a smartphone, tablet or computer, it's important to understand when and how virtual visits might be an option, whether they're covered under private and government-sponsored health plans, and what privacy issues they raise.

11
Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Vietnamese) Cover

Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Vietnamese) Đối Phó với COVID-19.

Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy người ta suy nghĩ đến việc chuyện làm các quyết định quan trọng cho ngày cuối của cuộc đời trước khi biến cố xảy ra. Ấn bản này phác thảo các quyết định quan trọng về gia tài mà mọi người nên làm bây giờ, giải thích các văn bản và công cụ nào giúp bảo đảm ước muốn của quý vị được toại nguyện, và cung ứng các nguồn tài liệu để tìm hiểu thêm, được giúp đỡ và làm các bước kế tiếp.

The COVID-19 pandemic has driven home the wisdom of making critical end-of-life decisions before a crisis strikes. This publication outlines the key estate planning decisions everyone should make now, explains which documents and tools help ensure that your wishes are carried out, and provides resources for learning more, getting help and taking next steps.

10
Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Korean) Cover

Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Korean) COVID-19에 대한 대응.

코비드 전염병은 우리로 하여금 인생 막바지에 관련된 중대한 사항들을 위기가 오기 전에 결정해야 한다는 지혜를 가져다 주었습니다. 이 지문은 모든이들이 지금 결정해야 할 부동산 계획에 관련된 지식들을 요약하고 있습니다. 여기에 소개된 관련 문서 및 정보들은 당신의 소망이 실현될 수 있는 방법과 그에 필요한 지식을 배울 수 있는 곳, 어떻게 하면 도움을 받을 수 있는지, 적합한 절차는 무엇인지를 담고 있습니다.

The COVID-19 pandemic has driven home the wisdom of making critical end-of-life decisions before a crisis strikes. This publication outlines the key estate planning decisions everyone should make now, explains which documents and tools help ensure that your wishes are carried out, and provides resources for learning more, getting help and taking next steps.

08
Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Spanish) Cover

Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Spanish) Cómo hacerle frente al COVID-19.

La pandemia del COVID-19 ha recalcado la importancia de tomar decisiones críticas sobre el final de la vida antes de que ocurra una crisis. Esta publicación describe decisiones claves que se deben tomar en estos momentos, explica cuáles documentos y herramientas le ayudan a garantizar que sus deseos se lleven a cabo, y proporciona recursos para aprender más, obtener ayuda y tomar los pasos a seguir.

The COVID-19 pandemic has driven home the wisdom of making critical end-of-life decisions before a crisis strikes. This publication outlines the key estate planning decisions everyone should make now, explains which documents and tools help ensure that your wishes are carried out, and provides resources for learning more, getting help and taking next steps.

August

21
Get Covered: Choosing and using Medicare (Chinese) Cover

Get Covered: Choosing and using Medicare (Chinese).

聯邦醫療保險(Medicare)並不是一種全方位的計劃———你個人所做的選擇,將會影響你的受保範圍和所需支付的費用。這本刊物詳細說明個人應在何時以及如何註冊參加Medicare(聯邦醫療保險)、聯邦健保計劃的每個“Parts”(部份 )究竟涵蓋哪些範圍,還有關於個人在選擇受保範圍時應考慮的要點,以及何處可以查詢更多詳情。

Medicare is not a one-size-fits-all program—the choices you make affect your coverage and costs. This publication explains when and how to enroll in Medicare, what each of the “Parts” of the program cover, what to consider when making your coverage choices and where to find more information.

20
Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Chinese) Cover

Estate planning: Critical decisions for uncertain times (Chinese) 應對COVID-19(新冠肺炎).

COVID-19新冠肺炎疫情已經使人人都深切意識到,在危機來臨之前應該明智決定,先做出至關重要的臨終規劃。這本刊物概述了每個人應該即日就做出關鍵性的遺產規劃,同時內容有詳細說明哪些遺產規劃文件和工具可以確保個人遺願在來日得以實現。並且還有提供各種資源,例如其他相關資訊、怎樣得到協助,以及如何採取下一步措施等。

The COVID-19 pandemic has driven home the wisdom of making critical end-of-life decisions before a crisis strikes. This publication outlines the key estate planning decisions everyone should make now, explains which documents and tools help ensure that your wishes are carried out, and provides resources for learning more, getting help and taking next steps.

 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer

Join Our Email List

Optional Member Code
Facebook FTwitter T

Insurance Menu

Help Desk

Advocacy