Consumer Action Publications

Consumer Action creates award-winning multilingual educational guides on a wide range of personal finance topics and other subjects of interest to consumers. Many publications are available in Chinese, Korean, Spanish and Vietnamese, as well as English. Each year, we distribute more than a million of our publications through a national network of 7,000 community organizations. Non-profit and community-based agencies may order these free publications in bulk by clicking here for downloadable order forms or online ordering instructions.

2019

January

11
Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Vietnamese) Cover

Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Vietnamese).

Kinh tế trao đổi có thể giúp quý vị tăng thêm thâu nhập khi rảnh rỗi, hay nó có thể là nguồn thâu nhập chính của quý vị. Kiểu gì đi chăng nữa, mức thâu nhập sẽ ảnh hưởng đến vụ thuế của quý vị. Ấn bản này không cố vấn về thuế, nó chỉ giúp quý vị hiểu cách báo cáo thâu nhập và chi phí của quý vị cho chính xác, vì sao quý vị cần tận dụng tất cả các chi phí được khấu trừ thuế quý vị được quyền hưởng, cách tránh bị thất vọng bất ngờ khi khai thuế, và tìm nguồn hướng dẫn và trợ giúp ở đâu.

The sharing economy might enable you to put a little extra cash in your pockets in your spare time, or it could be your primary source of income. Either way, earning money will have an impact on your tax situation. This publication, while not tax advice, will help you understand how to report your income and expenses accurately, why you should take advantage of all the deductions you’re entitled to, how to avoid an unpleasant surprise when you file your tax return, and where to get more information and assistance.

07
Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Chinese) Cover

Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Chinese).

“經濟共榮”可以讓你利用業餘時間來賺一點外快,它甚至也可能會成為你的主要收入來源。不過這兩類收入都可能對你的納稅情況造成影響。這本刊物與稅務建議無關,但可以協助你瞭解如何正確申報收入及開支、如何善加利用你應得的減稅優惠、如何避免在申報退稅時有任何意外驚訝發生,以及如何獲得更多相關資訊及協助。

The sharing economy might enable you to put a little extra cash in your pockets in your spare time, or it could be your primary source of income. Either way, earning money will have an impact on your tax situation. This publication, while not tax advice, will help you understand how to report your income and expenses accurately, why you should take advantage of all the deductions you’re entitled to, how to avoid an unpleasant surprise when you file your tax return, and where to get more information and assistance.

04
Tax Basics for Earners in the ‘Sharing Economy’ (Spanish) Cover

Tax Basics for Earners in the ‘Sharing Economy’ (Spanish).

La economía colaborativa podría permitirle poner un poco de dinero extra en su bolsillo en su tiempo libre, o podría ser su ingreso principal. De cualquier manera, el ganar dinero adicional tendrá un impacto en su situación fiscal. Esta publicación, aunque no representa asesoría fiscal, le ayudará a entender cómo reportar sus ingresos y gastos, por qué debe aprovechar todas las deducciones a las que tiene derecho, cómo evitar una desagradable sorpresa cuando presente su declaración de impuestos, y dónde conseguir más información y ayuda.

02
Tax Basics for Earners in the ‘Sharing Economy’ Cover

Tax Basics for Earners in the ‘Sharing Economy’.

The sharing economy might enable you to put a little extra cash in your pockets in your spare time, or it could be your primary source of income. Either way, earning money will have an impact on your tax situation. This publication, while not tax advice, will help you understand how to report your income and expenses accurately, why you should take advantage of all the deductions you’re entitled to, how to avoid an unpleasant surprise when you file your tax return, and where to get more information and assistance.

Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Korean) Cover

Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Korean).

공유 경제는 여가 시간을 이용해 부수입을 올리는 것을 가능하게 할 수도 있고 주 수입원이 될 수도 있습니다. 어떤 쪽이든 돈을 버는 것은 세무 상황에 영향을 줄 것입니다. 이 안내서는 세무 조언을 위한 것은 아니지만 수입과 비용을 정확하게 보고하는 방법, 자격이 있는 모든 공제를 활용하는 것이 좋은 이유, 예상치 못한 문제를 피하는 방법, 그리고 추가 정보와 도움을 얻을 수 있는 곳 등에 대해 설명하고 있습니다.

The sharing economy might enable you to put a little extra cash in your pockets in your spare time, or it could be your primary source of income. Either way, earning money will have an impact on your tax situation. This publication, while not tax advice, will help you understand how to report your income and expenses accurately, why you should take advantage of all the deductions you’re entitled to, how to avoid an unpleasant surprise when you file your tax return, and where to get more information and assistance.

2018

July

31
FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Vietnamese) Cover

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Vietnamese).

FEMA (the Federal Emergency Management Agency) cung cấp nhiều chương trình giúp nạn nhân thiên tai sửa chữa, xây lại hay tìm nhà khác và các tài sản khác của họ. Ấn bản này diễn tả các loại trợ giúp của FEMA cho chủ nhà và người thuê nhà cũng như cho biết chi tiết tiến trình chọn lọc của FEMA dựa theo tiêu chuẩn và đơn xin. Ấn bản cũng nhấn mạnh đến các giới hạn của FEMA trong trợ giúp và quan trọng là biết mua bảo hiểu đúng cách.

The Federal Emergency Management Agency (FEMA) offers a variety of programs to help victims of disasters repair, rebuild or replace their homes and possessions. This publication describes the types of FEMA assistance available to homeowners and renters and provides details about program eligibility and the application process. It also highlights the limitations of FEMA assistance and stresses the importance of purchasing adequate personal insurance coverage.

24
FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Chinese) Cover

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Chinese).

聯邦緊急災難處理局(FEMA)在災難發生後提供各類救援計劃,協助受災者整修、重建,或更換他們的住屋及財產。這本刊物詳盡說明聯邦緊急災難處理局(FEMA)各項對於房屋業主及租客所提供的援助,也列舉了各項援助之合格指標及申請程序。刊物同時也特別指明FEMA的救援範圍始終有限,個人還是應該購買適當保險來加強保障。

The Federal Emergency Management Agency (FEMA) offers a variety of programs to help victims of disasters repair, rebuild or replace their homes and possessions. This publication describes the types of FEMA assistance available to homeowners and renters and provides details about program eligibility and the application process. It also highlights the limitations of FEMA assistance and stresses the importance of purchasing adequate personal insurance coverage.

11
Homeowners and renters insurance (Chinese) Cover

Homeowners and renters insurance (Chinese) What you need to know before and after a natural disaster.

由於大多數的美國居民都住在會發生自然災害的風險地帶,所以幾乎每個家庭都應慎重考慮,在未來一旦失去家園或財產時將如何復原。本刊物詳盡說明哪些損失可以(或是不可以)得到房屋業主或租客的保險理賠; 如何確保購買足夠的保險; 當災難發生後你應該及時採取的求償步驟;以及在保險不足時你仍有哪些可求助的渠道。

With the majority of U.S. residents living in areas at risk of a natural disaster, most households need to seriously consider how they would recover from the loss of their home and possessions. This publication explains which disaster losses are—and are not—covered under a standard homeowners or renters insurance policy, how to make sure you are adequately insured, what steps to take to recover your losses after disaster strikes, and what your options are if your insurance falls short.

June

26
Homeowners and renters insurance Cover

Homeowners and renters insurance What you need to know before and after a natural disaster.

With the majority of U.S. residents living in areas at risk of a natural disaster, most households need to seriously consider how they would recover from the loss of their home and possessions. This publication explains which disaster losses are—and are not—covered under a standard homeowners or renters insurance policy, how to make sure you are adequately insured, what steps to take to recover your losses after disaster strikes, and what your options are if your insurance falls short.

Homeowners and renters insurance (Vietnamese) Cover

Homeowners and renters insurance (Vietnamese) What you need to know before and after a natural disaster.

Đại đa số cư dân ở Hoa Kỳ sống trong nguy cơ gặp thiên tai, hầu như các gia đình cần nên chú trọng đến cách họ sẽ khôi phục lại các mất mát về nhà ở và tài sản của họ. Ấn bản này giải thích các mất mát nào do thiên tai được và không được hãng bảo hiểm bồi thường, dựa theo hợp đồng bảo hiểm thông thường của chủ nhà và người thuê nhà đã mua, để có bảo hiểm đúng mức, các bước cần làm để khôi phục lại các mất mát sau thiên tai, và các lựa chọn khác nếu hãng bảo hiểm không bồi thường hết cho quý vị.

With the majority of U.S. residents living in areas at risk of a natural disaster, most households need to seriously consider how they would recover from the loss of their home and possessions. This publication explains which disaster losses are—and are not—covered under a standard homeowners or renters insurance policy, how to make sure you are adequately insured, what steps to take to recover your losses after disaster strikes, and what your options are if your insurance falls short.

 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer

Join Our Email List

Optional Member Code
Facebook FTwitter T

Insurance Menu

Help Desk

Advocacy