Insurance Education

Consumer Action's Insurance Education Project is a site to help you make wise decisions when you buy insurance. The site, run by the national education and advocacy organization Consumer Action, features tools, educational publications, FAQs, news and other information to keep you covered.
 
 
 

News

( View More News )

 

CA News & Special Reports

CA News Logo Rules at Risk (Spring 2017) Much progress has been achieved for American consumers in recent years. But many of these protections are now at risk of repeal. (Wednesday, March 08, 2017)

( View More CA News )

 
 

Five Recent Publications

Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future (Chinese)

Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future (Chinese). Money Management 1-2-3:你一生都應精明理財” ,這本系列手冊的詳述重點著重於初級,中級,和高級程度的基本理財技術方面。第三部份:規劃安定的未來,為失業預做準備,積存退休金,以及保障已儲存的積蓄。主題內容包括:提升個人投資及房產淨值,擁有足夠的保險,善加處理醫療開支,基本的遺產規劃,以及祖父母輩如需養育下一代的準備工作。 The “Money Management 1-2-3: Be Smart About Money All Your Life” series focuses on basic money management skills at the beginner, intermediate and advanced level. Part three, Planning a Secure Future, focuses on leaving the workforce, funding your retirement and protecting what you've accumulated. Topics include tapping your investments and home equity, staying adequately insured, managing medical expenses, the basics of estate planning and, for some grandparents, raising a second family.

The Fair Debt Collection Practices Act (Vietnamese)

The Fair Debt Collection Practices Act (Vietnamese) How it restricts collectors and protects consumers . Đây là tập hướng dẫn súc tích về Sắc Luật Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) để giúp những người tiêu thụ nhận thức rằng các cơ sở đòi nợ cần phải tuân theo luật này, họ được phép và không được phép làm gì. Tập hướng dẫn cũng có các chi tiết về cách ngăn chặn cơ sở đòi nợ liên lạc với quý vị, các lựa chọn cho quý vị, nếu như cơ sở đòi nợ vi phạm Sắc Luật FDCPA và quý vị tìm thêm thông tin hay trợ giúp cá nhân ở đâu.
This concise guide to the Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) makes consumers aware of what collectors must do under the law, what they are allowed to do, and what they are prohibited from doing. It also provides information about getting a collector to stop contacting you, what your options are if a collector violates the FDCPA and where to get more information or personal assistance.

Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Chinese)

Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Chinese). “Money Management 1-2-3:你一生都應精明理財” ,這本系列手冊的詳述重點著重於初級,中級,和高級程度的基本理財技術方面。第二部份:完成財務規劃目標,列明如何更新個人預算表,積存老本,以及保護個人資產。主題內容包括:如何處理預算及債務,申報所得稅需知,關於儲蓄和投資,以及成為屋主及購買相關保險等等。 The “Money Management 1-2-3: Be Smart About Money All Your Life” series focuses on basic money management skills at the beginner, intermediate and advanced level. Part two, Achieving Financial Goals, addresses updating your budget, accumulating a nest egg and protecting your assets. Topics include budgeting and debt management, saving and investing, homeownership and insurance.

Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future (Vietnamese)

Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future (Vietnamese). Phần 3: Loạt bài “Quản Lý Tài Chánh 1-2-3: Nên Khôn Ngoan Về Tài Chánh Cho Cả Đời Của Quý Vị” tập trung vào các kỹ năng căn bản để quản lý tiền bạc ở mức ban đầu, trung bình và cấp cao. Phần ba, Hoạch Định Tương Lai An Toàn, tập trung về nghỉ hưu, bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm và bảo vệ tài sản sinh lời của quý vị. Các đề tài bao gồm dùng tiền đầu tư và tiền sinh lời từ nhà, có đủ bảo hiểm thích đáng, quản lý phí tổn khám bệnh, các bước đầu lập di chúc tài sản, và về một số ông bà nội/ngoại có nuôi thêm một gia đình.
The “Money Management 1-2-3: Be Smart About Money All Your Life” series focuses on basic money management skills at the beginner, intermediate and advanced level. Part three, Planning a Secure Future, focuses on leaving the workforce, funding your retirement and protecting what you've accumulated. Topics include tapping your investments and home equity, staying adequately insured, managing medical expenses, the basics of estate planning and, for some grandparents, raising a second family.

Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Vietnamese)

Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Vietnamese). Phần 2: Loạt bài “Quản Lý Tài Chánh 1-2-3: Nên Khôn Ngoan Về Tài Chánh Cho Cả Đời Của Quý Vị” tập trung vào các kỹ năng căn bản để quản lý tiền bạc ở mức ban đầu, trung bình và cấp cao. Phần hai, Hoàn Thành Mục Tiêu Tài Chánh, trình bày cập nhật ngân quỹ của quý vị, sung túc thêm tổ trứng tiết kiệm và bảo vệ tài sản của quý vị. Các đề tài bao gồm cân bằng ngân quỹ và quản lý nợ, tiết kiệm và đầu tư, chủ nhân căn nhà và bảo hiểm.
The “Money Management 1-2-3: Be Smart About Money All Your Life” series focuses on basic money management skills at the beginner, intermediate and advanced level. Part two, Achieving Financial Goals, addresses updating your budget, accumulating a nest egg and protecting your assets. Topics include budgeting and debt management, saving and investing, homeownership and insurance.

More publications »

 

Recommended Publications

Tuesday, June 14, 2016

2016 Car Insurance & Credit Scores Report by WalletHub Cover Art 2016 Car Insurance & Credit Scores Report by WalletHub. The WalletHub study gives us information on the connection between credit scores and car insurance.

Tuesday, February 24, 2015

I.I.I. Toolkit Cover Art I.I.I. Toolkit. This three-tool suite of apps from the Insurance Information Institute helps you prepare your family for a disaster, guides you through choosing the right types and amounts of insurance coverage and enables you to keep an up-to-date electronic record of your belongings.

Thursday, April 16, 2009

Patient’s Guide to HIPAA Cover Art Patient’s Guide to HIPAA. This guide explains how you can use the federal Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) to protect your medical privacy.

Wednesday, November 19, 2008

Filing a health information privacy complaint Cover Art Filing a health information privacy complaint. You have the right to file a complaint with the Office for Civil Rights (OCR) for violations of your medical privacy.

Thursday, October 09, 2008

Health insurance 'Premiums vs Paychecks' Cover Art Health insurance 'Premiums vs Paychecks'. Throughout the first eight years of the new millennium, health care costs have skyrocketed, while working families’ wages have stood still.

More recommended publications »

 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer

Join Our Email List

Optional Member Code
Facebook FTwitter T

Insurance Menu

Help Desk

Advocacy